Generell informasjon


Her finner du litt nyttig informasjon og forklaringer. 

Når en grav slettes

En hovedregel er at en grav med gravminne kan stå så lenge pårørende ønsker det, under forutsetning av at festeavgiften betales,

Når den som er fester/ansvarlig for graven velger å slette den, overlater man ansvaret og råderetten for gravstedet til gravplassmyndigheten. I de fleste tilfeller vil gravminnet bli tatt bort og destruert, og bakken der graven har stått såes med gress. Dersom fredningstiden for graven har gått ut, vil andre kunne benytte gravstedet i fremtiden.

I noen få tilfeller kan gravplassmyndigheten velge å frede gravminnet, dvs. at det blir stående på gravplassen. Årsaken er at enkelte gravminner kan ha en allmenn interesse, eller kan være med å bevare et mangfold på gravplassene våre. I slike tilfeller er det viktig med en dialog med familien, fordi det kan være andre familiemedlemmer som ønsker å overta ansvaret for graven.

Skjema for sletting og overføring av grav, finner du i menyen «Skjemaer»
 

Tilbud om å fornye festet av graven

Hvert år sender gravplassmyndigheten ut en henvendelse til den personen som er ansvarlig for graven/fester av graven. Der kan du velge om du ønsker å beholde graven videre, eller om du ønsker å slette den. Dersom du velger å beholde den, må du betale festeavgift for en ny periode. Noen velger å fornye for 3-5 år, andre velger en kortere eller lengre periode. Ta kontakt med oss om du er usikker på hva du skal velge, så hjelper vi deg å finne den rette løsningen. Dersom du ikke svarer oss på denne henvendelsen, vil du kunne oppleve at det kommer en lapp på gravstøtten.
 

Lapp på gravstøtten

Du kan oppleve at gravplassmyndigheten setter en lapp på gravminnet, for å komme i kontakt med deg. Årsaken til dette kan være at vi mangler kontaktinformasjon, og dette er vår eneste mulighet.

Av og til kan familien ønske å gjenopprette et gravminne, etter at det er slettet. Andre familiemedlemmer eller personer med tilknytning kan ønske å beholde graven. Dette må det søkes om, og dersom dette innvilges må den nye festeren betale for nytt gravminne og festeavgift etter de regler som gjelder. 

Du kan også oppleve at vi setter en lapp på støtten, dersom festeavgift ikke blir betalt. Dersom det går et helt år fra vi har montert denne lappen, og vi ikke klarer å komme i kontakt med deg, vil støtten bli fjernet. Det er derfor viktig for oss alle at vi oppnår en dialog om hva du ønsker å gjøre.
 

Navnet minnelund

Denne formen for gravminne, har en økende popularitet i vår kommune. Det arbeides med å få styrket dette tilbudet i både Sande, Hof og Holmestrand. Vi vil ikke kunne tilby dette ved alle våre gravplasser, men det finnes i Sande og i Botne. Det er planer om å kunne tilby dette mellom den nye og gamle gravplassen ved Hof kirke også, men vi vet ennå ikke noe konkret om når.

Navnet minnelund er en form for gravminne der urnen settes ned på et eget felt, og det laget et felles sted for lys og blomster. Det er følgelig ikke mulig å gjøre individuelle tilpasninger. Gravplassmyndigheten sørger for å holde dette i stand, slik at blomster og lys vil fjernes etter bruk.

Flere ønsker å bruke denne formen for gravminne, fordi det er mindre ansvar og arbeid med stell av gravstedet. I tillegg er det noen som er bekymret for at deres grav ikke vil bli besøkt eller stelt. Et felles gravminne med monterte navneskilt, vil alltid bli besøkt, vedlikeholdt og ryddes. Det er mest vanlig å sette ned urner på navnet minnelund, men det finnes også muligheter for å sette ned en kiste. Noen velger å ikke montere noe navneskilt, og da kalles det anonym minnelund.

Varige minnegjenstander, lykter o.l. har ikke sin plass i dette fellesområdet, og vil bli fjernet i den ukentlige ryddingen av minnesmerket. Det er ikke tillatt å montere lykter eller annen pynt på selve minnesmerket.

Vanlige gravlys og blomster kan settes opp ved felles gravminnet. Det er ikke er tillatt med egne plantefelt eller permanente gravlykter på minnelunder. Disse vil bli fjernet. Bestemmelsen for dette finner du i gravplassvedtektene for Holmestrand. (Referanse kommer)

I en navnet minnelund settes urner ned på et gravfelt på vanlig måte, og pårørende må gjerne være tilstede ved nedsettelsen. Navneplate monteres på et felles minnesmerke på feltet, ikke på den enkelte grav.

MERK FØLGENDE: Under bestemmelsene om anonym grav i § 14, første ledd står følgende:

Med anonym grav forstås grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndighetene.

I og med at gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndigheten så kan de etterlatte ikke være til stede ved urnenedsettelser på anonym minnelund. 

Feltet og minnesmerket vedlikeholdes av Gravplassmyndigheten i Holmestrand. Ved bestilling av grav i navnet minnelund betales en engangsavgift som inkluderer navneskilt med montering samt gravens andel av vedlikehold av feltet i 20 år.

Det benyttes ikke ventetegn/kors ved nedsettelse av urnen, da navneskiltet monteres på minnesmerket umiddelbart.

I forbindelse med bestilling av grav i navnet minnelund ved dødsfall, kan det reserveres urnegrav ved siden av tildelt grav mot betaling av festeavgift for 20 år.


Urnegraver

En vanlig grav har plass til 4 urner, da den deles i 4 like store deler. Frigrav og fredningstid er vanligvis 20 år. Dersom det settes ned en ny urne i en av de ubrukte plassene på graven, vil frigravsperioden forlenges med 20 år, fra den urnen som ble satt ned sist. Dermed kan en grav i teorien være en frigrav i 80 år.


Kistegraver

Ved tildeling av en ny kistegrav vil den være frigrav i 20 år, tilsvarende fredningstiden, og den kan ikke benyttes som kistegrav før etter 20 år. Urner kan imidlertid settes ned i en kistegrav, dersom den kan plasseres grunnere enn kisten, og dette forlenger frigravsperioden med 20 år fra urnen settes ned. Deretter må det avtales forlengelse av festet, eller sletting.

Tilbake